Sklep internetowy

Helifarm Zdrowie 

Koszyk:
0,00
Home Regulamin,reklamacja,kontakt › Regulamin RODO od 25.05.2018

Regulamin RODO od 25.05.2018

Od 25 maja 2018 r. stosujemy w naszej firmie ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych określonych w RODO. Zastosowaliśmy wewnątrz naszej firmy niezbędne procedury, które na poziomie naszej działalności skutecznie zabezpieczą dane osobowe naszych klientów, m.in.: prawidłowość ich przetwarzania i zastosowanie odpowiednich uprawnień dla osób, które dane przetwarzają, w tym kontrolowanie prawa dostępu do miejsc przechowywania i archiwizowania, czy prawa do poprawiania lub sprostowania danych osobowych klientów.

Poniżej podajemy treść nowego Regulaminu i Polityki prywatności, które są uzupełnieniem o istotne zagadnienia RODO do już wcześniej istniejących i stosowanych przez nas w tym zakresie Regulaminu i Polityki prywatności.
Nie zwiększamy zakresu naszych uprawnień i nie zmieniają się również warunki świadczonych przez nas usług opisanych w poprzednim, znajdującym się niżej Regulaminie.

Regulamin sklepów internetowych Spółki z o.o. Helifarm
wprowadzony od 25.05.2018


Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO

1.
Administrator danych osobowych
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe klientów w sklepie internetowym www.helifarmzdrowie.pl, jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piątkowisku przy
ul. Cynkowej 49 B (i dalej używanych terminów, jak: Helifarm, Spółka, sklep internetowy, sklepy internetowe) właściciel sklepów internetowych dostępnych pod adresami:
www.helifarm.pl, www.helifarmzdrowie.pl, www.helifarmkosmetykinaturalne.pl

2. Kontakt do uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych klientów
W celu uzyskania dodatkowych informacji o przetwarzaniu przez Helifarm danych osobowych klientów sklepów internetowych, należy skontaktować się pisemnie z Administratorem Helifarm pod adresem:
adres e-mail:
info@helifarm.pl; adres pocztowy: Helifarm sp. z o.o., ul. Cynkowa 49 B, 95-200 Piątkowisko

3. Źródło posiadania danych klientów
Dane klienta otrzymujemy podczas Rejestracji i zakładania konta, a także później, w związku z transakcjami dokonywanymi przez klienta na: www.helifarmzdrowie.pl, www.helifarmkosmetykinaturalne.pl
Rejestracja w Sklepie nie jest obowiązkowa. Klient może złożyć zamówienie bez konieczności rejestracji i zakładania konta. Jednak i w tym przypadku do wykonania umowy sprzdaży przez sklep Spółki Helifarm niezbędne będzie podanie dnych w punktach: Dane kontaktowe i Adres dostawy.
Jeżeli będzie potrzebne wystawienie faktury, to należy dodatkowo wypełnić punktu: Zamów na firmę.

4. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych klientów przez Spółkę Helifarm
Dane osobowe klientów, przetwarzane są wyłącznie w celu wykonania umowy zawartej z klientem, w tym do:
a. umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania ze sklepów internetowych, w tym dokonywania transakcji i płatności za zakupy w tychże sklepach internetowych.
b. zakładania i zarządzania kontem klienta lub kontami, oraz zapewnienia obsługi konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych funkcjonowania sklepu;
c. obsługi reklamacji w sklepach internetowych należących do Helifarm w przypadku, gdy zostanie złożona taka reklamacja z uwzględnieniem punktu 3 w Warunkach reklamacji w dolnej stopce strony sklepu internetowego pod linkiem Reklamacje.
d. obsługi zgłoszeń, które do nas kierują klienci (np. przez e-mail);
e. kontaktowania się z klientem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.
f. dodatkowego, czego wymagają przepisy prawa, przetwarzania danych klienta dla celów podatkowych i rachunkowych.
g. przetwarzania danych osobowych klientów w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Spółki Helifarm, którymi są:
h. rozpatrzenia i realizacji próśb i zapytań klientów przekazywanych do Helifarm w sprawach obsługi klienta i dodatkowych informacji o produktach z oferty sprzedaży sklepu oraz w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;
i. przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych oraz księgowych (wykazania spełnienia przez Spółkę obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego).
j. zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych usług drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania Regulaminu sklepu oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom.

Jeśli klient wyrazi na to zgodę, przetwarzamy jego dane osobowe w celu zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych.
Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, klient może wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraził. Będziemy przechowywać te dane osobowe dopóki klient nie wycofa na to zgody.
Będą one przechowywanie wyłącznie w celu ułatwienia klientowi dalszego korzystania ze sklepu i łączenia się ze sklepem przez zalogowanie.

5. Dane osobowe do zawarcia umowy świadczenia usługi dla klienta przez Helifarm
Wymagamy podania przez klienta chcącego dokonać zakupu w sklepach Helifarm następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę z klientem, a tym samym zrealizować usługę:
a. dane kontaktowe dla klienta indywidualnego: imię, nazwisko, ulica, numer domu i lokalu miejscowość, kod pocztowy, kraj, telefon.
b. dane kontaktowe dla firmy: nazwa firmy, NIP, ulica, nr domu i lokalu, miejscowość i kod pocztowy, kraj.
c. dane do logowania dla klienta indywidualnego i dla firmy: adres e-mail, hasło.
Jeśli z jakiegoś powodu nie zostaną podane powyższe dane osobowe klienta indywidualnego, lub firmy, nie będzie mogła być zawarta umowa, a w konsekwencji nie będzie można korzystać ze sklepu.
Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od klienta podania innych danych niezbędnych
np. ze względów rachunkowych lub podatkowych.
Poza tymi przypadkami podanie innych danych jest dobrowolne.

6. Uprawnienia klienta wobec Spółki w zakresie przetwarzanych jego danych
Spółka Helifarm gwarantuje spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych klienta, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia.
Jednocześnie informujemy, że Helifarm nie korzysta ze zautomatyzowanego podejmowania decyzji (czyli bez udziału ludzkiej ingerencji), w tym profilowania (
wykorzystania danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej), w celu przetwarzania danych osobowych klientów.

7. Uprawnienia klienta w odniesieniu do żądania:
a. sprostowania danych, kiedy:
- zauważone są przez klienta dane nieprawidłowe lub niekompletne.
b. usunięcia danych, kiedy:
- dane klienta nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Spółkę;
- klient wycofuje swoją zgodę na przetwarzanie danych;
- klient zgłasza sprzeciw wobec przetwarzania jego danych;
- dane klienta są przetwarzane niezgodnie z prawem;
- dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku.
c. ograniczenia przetwarzania danych, kiedy:
- klient zauważy, że jego dane są nieprawidłowe – może żądać ograniczenia przetwarzania jego danych na okres pozwalający Spółce sprawdzić prawidłowość tych danych;
- dane klienta będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale klient nie będzie chciał, aby zostały usunięte;
- dane klienta nie będą Spółce już potrzebne, ale mogą być potrzebne klientowi do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub klient wniesie sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Helifarm są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu.
d. przeniesienia danych, kiedy:
- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody klienta lub umowy zawartej z nim oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.
Uwaga! Wymienione w podpunkcie d. przypadki o przetwarzaniu danych osobowych nie dotyczą działalności Spółki Helifarm, ponieważ Spółka nie działa w wymienionych wyżej obszarach. Zostały jednak wymienione jako ważne dla zachowania pełnej informacji o prawach klienta wynikających z art. 13.

Klient ma prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez Spółkę Helifarm jego danych osobowych do organu
nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), a od 25 maja 2018 nastąpi zmiana tego organu na Prezesa Urzędu ochrony Danych osobowych.
Należy jednak tu uwzględnić to, że nie zawsze Spółka Helifarm będzie mogła spełnić prośby lub żądania klienta w wyżej wymienionych Uprawnieniach klienta np. z powodu nadrzędności obowiązku dostosowania się Spółki wobec przepisów prawa. Jeśli miałby taki przypadek miejsce, Spółka wyśle do klienta odpowiednią informację zwrotną dotycząca konkretnego tematu z podanym powodem odmowy.

8. Sytuacje możliwości sprzeciwu wobec przetwarzania danych klienta
Każdy klient ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych, gdy:
a. przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się klient znalazł.
b. dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.
Z prawa sprzeciwu można skorzystać od 25 maja 2018 roku.
Uwaga! Wymienione w podpunkcie b. przypadki o przetwarzaniu danych osobowych nie dotyczą działalności Spółki Helifarm, ponieważ Spółka nie działa w wymienionych wyżej obszarach. Zostały jednak wymienione jako ważne dla zachowania pełnej informacji o prawach klienta wynikających z art. 13.

9. Komu udostępniane są dane osobowe
Dane osobowe klienta udostępniamy podmiotom świadczącym usługi drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają nam usługi płatnicze i transportowo-kurierskie dla realizacji zamówień klientów.
Usługi transportowe świadczy dla nas firma DPD Polska sp. z o.o., która w warunkach szczegółowych zawartej z Helifarm umowy w Rozdziale V - Ochrona Danych Osobowych, Poufność, Artykuł 23 - Dane osobowe, zapewnia spełnienie przepisów o Przetwarzaniu danych osobowych w związku ze świadczeniem Usługi i podleganiu przepisom
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Rozporządzenie”).
Helifarm może przekazać też dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.
Ze względu na konieczność zapobiegania wykonywania pewnych funkcji robotom internetowym na sklepach internetowych Helifarm, możliwe że będzie zastosowany w przyszłości mechanizm Google reCAPTCHA do sporadycznego badania, czy korzystanie z naszych stron sklepów internetowych nie ma zachowań robotów. W takiej sytuacji będziemy mogli ujawniać Google LLC Twój adres IP.

10. Przechowywanie danych osobowych
Przechowujemy dane osobowe klientów przez czas obowiązywania umowy zawartej z klientem, a także po jej zakończeniu w celach:
a. dochodzenia roszczeń przez Spółkę Helifarm wobec klienta w związku z wykonywaniem umowy, np. jeśli nie zostały uregulowane do końca płatności za zakupiony towar
b. wykonania przez Spółkę Helifarm obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
c. zapobiegania przez Spółkę Helifarm nadużyciom i oszustwom,
d. archiwizacyjnych dla celów księgowych Spółki. Dane osobowe przechowujemy maksymalnie przez okres 5 lat od dnia zakończenia wykonania pojedynczej umowy, bądź jeśli było ich więcej to od wykonania kolejnych umów z zachowaniem zasad i terminów dotyczących przechowywania dokumentów księgowych określonych ustawą o rachunkowości. Ustawa ta mówi m.in., że:
każda jednostka jest zobowiązana do gromadzenia i określonego przechowywania dowodów księgowych a także innych przewidzianych w ustawie dokumentacji”.
11. Informacje końcowe
a. Nie przekazujemy danych klientów do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego a także do państwa Unii Europejskiej.
Dane osobowe klientów Spółki Helifarm nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC oraz do państw Unii Europejskiej, mimo odpowiednich zabezpieczeń prawnych, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.
b. Nie przetwarzamy danych osobowych automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób
wpływający na prawa klienta
.
Dane osobowe klienta nie będą przetwarzane przez Spółkę Helifarm w sposób zautomatyzowany
(w tym w formie profilowania), i z całą pewnością dzięki temu nie będzie to wywoływać wobec użytkowników sklepów Spółki Helifarm żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na ich sytuację.
Wyjaśnienie terminu
„Profilowanie danych osobowych”:, które polega na przetwarzaniu danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o użytkowniku sklepu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

UWAGA ! Należy również zapoznać się z  poprzednim REGULAMINEM z 1.02.2016 r. Stanowi on integralną część z powyższym Regulaminem wprowadzającym zmiany w ramach rozporządzenia RODO.