Sklep internetowy

Helifarm Zdrowie 

Koszyk:
0,00

Reklamacje

1. Zaleca się każdorazowo przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera sprawdzenie stanu przesyłki zarówno opakowania (czy nie uległo uszkodzeniu podczas transportu) jak i zawartości. W przypadku, gdy opakowanie nosi ślady uszkodzenia np. taśmy są zerwane lub uszkodzone karton jest uszkodzony, zgnieciony, zalecamy odmówić przyjęcia przesyłki i w obecności kuriera albo listonosza sporządzić protokół szkody oraz bezzwłocznie kontaktować się ze Sprzedawcą. Sprzedawca nie uzależnia przyjęcia reklamacji o spełnienia wyżej wymienionych kryteriów, jest to jedynie zalecenie.
2. Reklamacja następuje zgodnie z trybem określonym w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej (Dz. U. Nr 141 poz. 1176 z późn. zm.). Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową, jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem lat dwóch od wydania towaru kupującemu, przy czym termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru. Klient traci uprawnienia wyżej określone, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi Sprzedawcy o tym fakcie, nie dotyczy to sytuacji, gdy sprzedawca podstępnie zataił wadę. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie stosownego zawiadomienia przed upływem ww. terminu. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady powinien odesłać go przesyłką pocztową na adres Sprzedawcy Helifarm Sp. z o.o. , ul.Cynkowa 49 B, 95-200 Piątkowisko z dopiskiem „Reklamacja”.
3. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe Reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego Usługobiorca może składać np.:
a) pisemnie na adres wymieniony w ust.2
b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zakupy@helifarm.pl  
4. W opisie Reklamacji zaleca się podanie przez Usługobiorcę;
a) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu Reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości
b) Żądania Usługobiorcy-żądanie naprawy towaru, nowego pełnowartościowego towaru, wymiany towaru na inny towar w tej samej cenie, obniżenie ceny produktu lub zwrotu pieniędzy.
5. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od ich otrzymania,
6. Należności za wartość reklamowanego towaru i zwróconego do sklepu następuje na  podany przez Klienta numer konta (przelewem) lub adres wskazany przez Klienta (przekazem pocztowym),  bądź w przypadku wysyłki zamiennej Sklep poniesie koszt drugiej wysyłki.
REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
1.Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, w jakim wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
2. Klient proszony jest o niezwłoczne powiadomienie Sprzedawcy o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Helifarm Sp. z o.o. ul. Cynkowa 49 B,
95-200 Piątkowisko, lub mailowo na adres 
zakupy@helifarm.pl
4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.